Huishoudelijk reglement

 

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Theatergroep UIT te Zevenaar.

 

(vastgesteld in de ledenvergadering van 30 januari 2020)

 

 

 1. ALGEMEEN:

 

1.1  MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Theatergroep UIT voelt zich maatschappelijk betrokken bij hetgeen er zich in haar omgeving afspeelt en wil in Zevenaar en omstreken graag contacten onderhouden met de groepen die zich hier bezighouden met kunst en cultuur.

 

1.2  OVERIGE AKTIVITEITEN

Naast de jaarlijkse producties wil theatergroep UIT ook andere, kortdurende projecten aanbieden, zoals verborgen theater, straattheater, kleine voorstellingen elders, externe spelcursussen. Inkomsten vanuit bijvoorbeeld verborgen theater of een ander optreden onder naam van UIT gaan in de clubkas.

 

1.3  COMMUNICATIE BINNEN BESTUUR

Binnen het bestuur is er een goede taakverdeling met verantwoordelijkheden. Om als bestuur als een eenheid te kunnen functioneren is het belangrijk dat we van elkaar willen weten wat er zich binnen de groep afspeelt. Dit gebeurt middels:

 1. bestuursvergaderingen (tenminste tweemaal per jaar, te weten in april/mei en in oktober)
 2. e-mailverkeer via de groep.
 3. via website

 

1.4  COMMUNICATIE NAAR LEDEN

Alleen de spelersgroep ziet elkaar in het proces naar een voorstelling toe. Communicatie naar leden binnen een theatergroep heeft als probleem dat veel leden vaak pas betrokken zijn rondom de voorstellingen. Regelmatige communicatie kan hier een goede bijdrage aan leveren en kan middels:

 1. de jaarlijkse ledenvergadering
 2. e-mailverkeer binnen de groep
 3. via website

 

1.5  COMMUNICATIE NAAR PUBLIEK

Om tijdens onze voorstelling een optimale belangstelling te krijgen van publiek is het de doelstelling om niet enkel een uitnodiging voor een voorstelling rond te sturen, maar ook met enige regelmaat contact te houden met deze doelgroep. Deze communicatie kan gebeuren middels:

 1. de website
 2. PR via dagbladen, huis-aan-huisbladen, regionale radio, affiches en flyers etc.
 3. uitnodiging voor de voorstelling
 4. sociale media zoals facebook.

 

 

 

 1. LIDMAATSCHAP

 

2.1 LID

Als er contributie wordt betaald voor of door een speler, en het bestuur aanvaardt die contributiebetaling, dan is die speler overeenkomstig de bepalingen van de statuten lid van de vereniging Theatergroep UIT voor de duur van het betreffende boekjaar.

Ter bevestiging stuurt de penningmeester namens het bestuur een verklaring van lidmaatschap.Opzegging in de loop van het boekjaar dient schriftelijk aan het bestuur te geschieden.

 

2.2 BUITENGEWOON LID

Niet spelende leden betalen een contributie van € 15,- per boekjaar. Niet spelende bestuursleden ontvangen daarnaast een kostenvergoeding van hetzelfde bedrag voor het lopende boekjaar.

 

 

2.3 ERELID

Het bestuur kan besluiten om iemand het erelidmaatschap aan te bieden. Een erelid is levenslang volwaardig lid van de vereniging, zonder zichzelf aan te melden. Hij of zij is, als uitzondering op artikel 6 van de statuten, vrijgesteld van het betalen van contributie en mag alle uitvoeringen van groepen van de vereniging kosteloos bijwonen.

 

2.4 VERKLARING VAN LIDMAATSCHAP

De penningmeester stuurt de leden een verklaring met de volgende tekst:

“Vereniging Theatergroep UIT te Zevenaar heeft op (..datum..) de contributiebetaling à € … ontvangen. Hiermee verklaart het bestuur dat (.. naam speler ..) hierdoor lid is van de vereniging voor de duur van het lopende boekjaar dat eindigt op 31 augustus (..jaar..).”

 

2.5  VERZEKERING

Het is vanzelfsprekend dat iedereen zorgvuldig omspringt met spullen of materialen van derden. Mocht ergens schade veroorzaakt of geleden zijn, dan dient dit doorgegeven te worden aan het bestuur.                               De gemeente Zevenaar heeft een W.A.-verzekering afgesloten voor alle vrijwilligerswerk. Deze verzekering geldt ook voor alle deelnemers aan Theatergroep Uit.”

 

 

 1. FINANCIEEL BELEID

Theatergroep UIT streeft naar een gezonde financiële positie, gebaseerd op een voorzichtig financieel beleid.

 

3.1  BEGROTING

Om te waarborgen dat kosten inzichtelijk zijn en beheersbaar blijven, moet elke productie voorzien zijn van een standaardbegroting die als supplement aan het Huishoudelijk reglement wordt toegevoegd. Zie ook 4.7 en 5.6.

 

3.2   KOSTENVERGOEDING

Ieder seizoen wordt er gewerkt aan de hand van een begroting die door het bestuur wordt vastgesteld. Kosten die door de leden gemaakt worden ten behoeve van de voorstelling kunnen, in overleg met het bestuur, gedeclareerd worden bij de penningmeester door middel van het overleggen van bonnetjes met daarop een vermelding om welke voorstelling het gaat. Deze bonnetjes dienen door de spelers te worden ingeleverd bij de voorzitter als het om de volwassenengroep gaat, bij de artistiek leider als het om een jongerengroep gaat.

 

3.3 FINANCIEEL VERSLAG

Na afloop van het boekjaar wordt door de penningmeester een financieel verslag samengesteld, bestaande uit een balans, een staat van baten en lasten en toelichtingen.

Het financieel verslag wordt ter beoordeling voorgelegd aan de kascommissie en in de eerstkomende ledenvergadering besproken en goedgekeurd. Tevens wordt in deze vergadering op grond van de stukken decharge verleend aan de penningmeester omtrent het beheer en aan het bestuur omtrent het beleid gedurende het afgelopen boekjaar.

 

3.4  SUBSIDIE

Theatergroep UIT valt onder de subsidieverordening van de Gemeente Zevenaar. Ter verkrijging van subsidie wordt een daartoe geëigende aanvraag ingediend.

Individueel kunnen overigens, indien daartoe aanleiding is, subsidies worden aangevraagd aan daarvoor in aanmerking komende instanties, zoals fondsen.

 

 

 

 1. VOLWASSENENGROEP:

 

 • STUKKEUZE

Elk seizoen brengt de volwassenengroep van Theatergroep UIT een productie op de planken.

De repetities starten na de zomervakantie en het seizoen wordt afgesloten met een voorstelling.

De gemiddelde repetitietijd voor een stuk bedraagt 30 à 35 repetities (inclusief eventueel werkweekend en/of extra zondagrepetities).

 

Uitgangspunt is afwisseling in stukkeuze in de meest brede zin van het woord. De afwisseling komt tot uitdrukking in genre, stijl van regisseren, locatie, aantal spelers, theatervormen of doelgroepkeuze.

De wensen van de spelers worden meegenomen bij het bepalen van het stuk.

 

4.2  REGISSEUR

De keuze voor de regisseur moet passen binnen het beleid en wordt op dat moment bepaald door stukkeuze, aantal spelers, variatie, stijl van regisseren. Soms is het uitgangspunt een stuk of product. Een andere keer is het de keuze voor een bepaalde persoon waar we graag mee willen werken, gezien zijn/haar didactische vaardigheden en ervaringen met verschillende theatervormen en opvattingen.

 

Belangrijk is om de ervaringen die opgedaan zijn met regisseurs vast te leggen. Hiervoor dient er direct na het seizoen een evaluatie met en over de regisseur plaats te vinden, samen met spelers en bestuur.

 

Uitgangspunt is om één à twee jaar met dezelfde regisseur te werken. Tijdig veranderen van regisseur zorgt ervoor dat de spelers eerder in aanraking komen met verschillende stijlen van regisseren en draagt er aan bij dat de regisseur en de groep voldoende scherp blijven ten aanzien van de onderlinge samenwerking. Indien een regisseur langer dan twee jaar achter elkaar blijft, kan dit alleen met een duidelijke argumentatie van bestuur en spelers.

 

4.3  PROCEDURE TOT AANNAME REGISSEUR

Advies vragen of informatie inwinnen bij Kunst en Cultuur Gelderland of andere bronnen.

Een bestuurslid is verantwoordelijk voor de contacten rondom de regisseur. Hij of zij organiseert een kennismakingsgesprek met de regisseur, waarbij een of meerdere spelers aanwezig dienen te zijn.

Dit bestuurslid onderhoudt ook het netwerk met de voor theatergroep UIT bekende regisseurs en zorgt ervoor dat deze actief benaderd worden.

 

4.4  KWALITEIT REGISSEUR

De regisseur moet minimaal de regisseursopleiding via de KCG afgerond hebben of bezig zijn met die opleiding en veel (spel)ervaring hebben. Eventueel kan de regisseur de afstudeeropdracht bij UIT uitvoeren. Het bestuur kan hierin afwijkend beslissen.

 

4.5  KOSTEN REGISSEUR

Vooraf dient met de regisseur een vaste totaalprijs (uurprijs en reiskosten) te worden afgesproken, die past binnen de door het bestuur gemaakte afspraken.

 

4.6  ARTISTIEK BELEID

In eerste instantie is de regisseur is verantwoordelijk voor het artistiek beleid. Dat wil zeggen dat hij/zij verantwoordelijk is voor alle elementen die het beeld van de voorstelling bepalen: spel, decor, kleding, grime en kapwerk, geluid en licht. De regisseur overlegt hiervoor met de verschillende mensen die zich voor deze taken verantwoordelijk stellen. De regisseur bewaakt het projectbudget en vraagt vooraf toestemming voor overschrijdingen. Het bestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijke.

 

4.7  ROLVERDELING

De regisseur bepaalt de rolverdeling op basis van improvisaties met de spelersgroep. De regisseur heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de spelers. De spelers geven vooraf aan of ze bereid zijn c.q. tijd hebben om mee te spelen en wat hun persoonlijke wensen zijn met betrekking tot leerdoelen.

De regisseur is verplicht om in het proces minimaal twee evaluatiemomenten vast te leggen, te weten een met de spelersgroep en een met het bestuur. Het doel hiervan is om de volgende punten ter sprake te brengen:    – rolbeleving

– groepsproces

– samenwerking en communicatie tussen groep en regisseur.

 

4.8  PLAATS VAN OPVOERING

Theatergroep UIT treedt in principe elk jaar op in het Musiater te Zevenaar tenzij in overleg met het bestuur anders wordt beslist.

 

4.9  AANNAME NIEUWE LEDEN

Theatergroep UIT streeft naar zoveel mogelijk leden.

Wanneer een jeugdlid van UIT de leeftijd heeft bereikt van 16 jaar, kan hij of zij automatisch doorstromen naar de volwassenen.

Nieuwe leden die zich aanmelden voor de volwassenengroep worden het eerste jaar uitgenodigd deel te nemen aan workshops en dergelijke. In het daarop volgende jaar kunnen ze meespelen.

 

4.10  CONTRIBUTIE

Er is een basiscontributie voor alle leden van de volwassenengroep en een toeslag voor spelende leden. Eventuele wijziging van de contributie moet door de ledenvergadering worden goedgekeurd.

 

4.11  LEDENVERGADERING

De leden van de volwassenengroep ontvangen elk jaar een uitnodiging tot het bijwonen van een ledenvergadering. Aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Het is ook een manier om je mening te laten gelden en op de hoogte te blijven. Bij verhindering s.v.p. afmelden bij het secretariaat.

 

4.12  REPETITIES

Een vaste repetitieavond is moeilijk in te vullen. De invulling geschiedt aan de hand van beschikbaarheid van regisseur en spelers. De repetities vinden plaats in het repetitielokaal van theatergroep UIT.

Om 19.45 uur is er tijd voor koffie en om 20.00 uur start de repetitie die duurt tot plus minus 22.30 uur.

Ziekte of absentie dient men tijdig te melden bij de regisseur.

 

4.143  MEEHELPEN

Van elk lid van de volwassenengroep wordt een actieve bijdrage en deelname verwacht bij alle zich voordoende werkzaamheden.

 

4.14  TRAININGEN

De leden van de volwassenengroep van theatergroep UIT kunnen zelf trainingen of workshops organiseren. Hiervoor kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

 

 

 

 1. JEUGD- en JONGEREN THEATERGROEP UIT

 

5.1  STUKKEUZE

Elk seizoen brengen de jeugdgroepen van Theatergroep UIT een productie op de planken.

De repetities starten na de zomervakantie en het seizoen wordt afgesloten met een voorstelling.

De gemiddelde repetitietijd voor een stuk bedraagt 35 à 40 repetities (inclusief eventueel werkweekend en/of extra zondagrepetities).

 

Uitgangspunt is afwisseling in stukkeuze in de meest brede zin van het woord. De afwisseling komt tot uitdrukking in genre, stijl van regisseren, locatie, aantal spelers, theatervormen of doelgroepkeuze.

De wensen van de spelers worden meegenomen bij het bepalen van het stuk.

 

5.2  REGISSEUR

Belangrijk is om de ervaringen die opgedaan zijn met regisseurs vast te leggen. Hiervoor vindt er direct na het seizoen een evaluatie met en over de regisseur plaats vindt door bestuur en artistiek leider.

Het is mede van belang dat de regisseur feeling heeft met jongeren en ze weet te enthousiasmeren..

 

5.3  KWALITEIT REGISSEUR

De regisseur moet veel (spel)ervaring hebben. Eventueel kan de regisseur de afstudeeropdracht bij UIT uitvoeren. Het bestuur kan hierin afwijkend beslissen.

 

5.4  KOSTEN REGISSEUR

Vooraf dient met de regisseur een vaste totaalprijs (uurprijs en reiskosten) af te spreken, die past binnen de door het bestuur gemaakte afspraken.

 

5.5  ARTISTIEK BELEID

In eerste instantie is de artistiek leider verantwoordelijk voor het artistiek beleid. Dat wil zeggen dat hij/zij verantwoordelijk is voor alle elementen die het beeld van de voorstelling bepalen: spel, decor, kleding, grime en kapwerk, geluid en licht binnen het projectbudget.. De regisseur overlegt hierover met de artistiek leider die voor deze taken verantwoordelijk is. Het bestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijk.

 

5.6  ROLVERDELING

De regisseur bepaalt de rolverdeling op basis van improvisaties met de spelersgroep. De regisseur heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de spelers. De spelers geven vooraf aan of ze bereid zijn c.q. tijd hebben om mee te spelen en wat hun persoonlijke wensen zijn met betrekking tot leerdoelen.

De regisseur is verplicht om in het proces minimaal twee evaluatiemomenten vast te leggen met de spelersgroep. Het doel hiervan is om de volgende punten ter sprake te brengen:

– rolbeleving

– groepsproces

– samenwerking en communicatie tussen groep en regisseur.

 

5.7  PLAATS VAN OPVOERING

Theatergroep UIT treedt in principe elk jaar op in het Musiater te Zevenaar tenzij in overleg met het bestuur anders wordt beslist.

 

5.8  AANNAME NIEUWE LEDEN EN DOORSTROMING

Theatergroep UIT streeft naar zoveel mogelijk leden.

Wanneer een jeugdlid van UIT de leeftijd heeft bereikt dat hij/zij te oud is voor de jongerentheatergroep, kan hij of zij automatisch doorstromen naar de volwassenen.

 

5.9  CONTRIBUTIE

Er is een basiscontributie voor alle leden van de jeugdgroepen. Eventuele wijziging van de contributie moet door de ledenvergadering worden goedgekeurd.

Tussentijds instromen kan alleen als een groep niet vol is. Contributie wordt aangepast aan het moment van instromen.

 

5.10  LEDENVERGADERING

De leden van de jeugdgroepen vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvangen elk jaar een uitnodiging tot het bijwonen van een ledenvergadering. Aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Het is ook een manier om je mening te laten gelden en op de hoogte te blijven.

 

5.11  REPETITIES

Een vaste repetitieavond is moeilijk in te vullen. In principe worden de dinsdag- en woensdagavonden als vaste repetitiedagen gehanteerd. De invulling geschiedt aan de hand van beschikbaarheid van regisseur en spelers. De repetities vinden plaats in het repetitielokaal van theatergroep UIT.

Ziekte of absentie dient men tijdig te melden bij de regisseur.